Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Microlife

Máy đo huyết áp

Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp A100+     Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp 3AQ1      Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp 3BJ1-4D    Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp W100

   BP A100+               BP 3AQ1                 BP 3BJ1-4D         BP W100

Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp cơ AG1-20      Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp 3BR1-1     Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp A200        Nhật ký theo dõi huyết áp

   BP AG1-20                BP 3BR1-1           BPA200            Nhật ký theo dõi huyết áp


Tài liệu phòng và kiểm soát cao huyết áp

tài liệu dành cho

người cao huyết áp

Nhiệt kế điện tử